BL3P

BTC/EUR
selecteer markt

BTC / EUR 3.436,96
LTC / EUR 44,47
Laatste prijs (BTC)
3.436,96
24u volume
99.31
Javascript is vereist om BL3P te kunnen gebruiken. Zet het aan of voeg een uitzondering toe
Uw browser-versie is verouderd. We hebben besloten onze tijd te besteden aan het beter maken van Bl3P, in plaats van het te verspillen aan compatibiliteit voor antieke browsers. Installeer a.u.b. Chrome frame als u door wilt gaan met uw huidige browser, of overweeg om Firefox of Chrome te installeren.

Compliance & procedures

Stichting Bitonic Payments
De eurotegoeden staan veilig op bankrekeningen in een door ons speciaal daarvoor opgerichte stichting, Stichting Bitonic Payments. De stichting is onafhankelijk van Bitonic B.V. ingericht. Dit wil zeggen dat er geen commerciële belangenverstrengeling zal plaatsvinden (Bitonic B.V. kan de tegoeden niet voor een ander doel gebruiken, de tegoeden zullen alleen op de rekening van de stichting blijven staan). Mocht er iets misgaan bij Bitonic B.V. dan zijn uw tegoeden gegarandeerd. Ook is een speciale afdeling Risk & Compliance opgezet waarbij compliance-risico’s worden geïdentificeerd en geanalyseerd.
Aanvraag vergunning
BL3P houdt eurotegoeden van klanten aan, daarom heeft Bitonic de vergunning ‘betaaldienstverlener’ aangevraagd bij De Nederlandsche Bank. Januari 2014 is Bitonic samen met Enigma Consulting het vergunningstraject ingegaan. Alle benodigde documentatie, procedures, cijfers, prognoses, plannen en informatie zijn in de daarop volgende maanden opgesteld en verzameld. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in drie rapporten van in totaal ruim 400 pagina’s. De definitieve versie is medio augustus ingeleverd bij DNB. In een reactie van DNB werd gevraagd om een aantal aanvullende stukken gerelateerd aan Bitcoin. Deze stukken zijn zes weken na reactie van DNB ingeleverd.
Reactie DNB
Uit een daarop volgende officiële reactie van De Nederlandsche Bank is gebleken dat Bitonic niet vergunningsplichtig is. We mogen zonder officiële licentie toch live. Met deze positie, in combinatie met het formeel doorlopen van het vergunningstraject en het voldoen aan de kwaliteitseisen die worden gesteld, biedt Bitonic comfort aan haar klanten en banken.
Compliance
Om dit comfort te kunnen blijven bieden aan haar partners zal Bitonic blijven opereren als financiële instelling en zal zichzelf de bijbehorende kwaliteitseisen opleggen. Concreet betekent dit diverse maatregelen en procedures die zorgen voor maximale bescherming van onze klanten. Alle verplichtingen die Bitonic zich oplegt worden in de praktijk getoetst in de relatie met de banken. Dit zal op frequente basis worden geanalyseerd en geëvalueerd.


Procedures

De procedures en maatregelen die Bitonic naleeft worden in onderstaande paragraaf beschreven. Deze procedures en maatregelen tonen aan dat Bitonic een beheerste en integere bedrijfsvoering hanteert voor u als gebruiker en voor onze banken.

1. Procedure Klantacceptatiebeleid
De doelstelling van het Bitonic Klantacceptatiebeleid is de klant risico-gebaseerd te identificeren volgens de Wwft, Art3.

Toepasbare wet- & regelgeving: Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), Freezelist, Politicaly Exposed Persons (PEP)-list.

2. Procedure transactiemonitoring
Het doel van deze procedure is het monitoren van transacties en het eventueel identificeren van verdachte activiteiten.

Toepasbare wet- & regelgeving: Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), Wet op het finacieel toezicht.

3. Procedure Afhandelen klachten

Deze procedure waarborgt dat personen van buiten de Bitonic-organisatie, of aan Bitonic verbonden personen, zonder gevaar voor hun rechtspositie, vermeende onregelmatigheden aan de orde kunnen stellen.

Toepasbare wet- & regelgeving: Bepalingen ter uitvoering van de artikelen 4:17, eerste lid van de Wet op het financieel toezicht, Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen.

4. Procedure Afhandelen incidenten

Het doel van de procedure Afhandelen incidenten is het correct vastleggen van taken en verantwoordelijkheden met betrekking tot incidentenmelding en –afhandeling.

Toepasbare wet- & regelgeving: Bepalingen ter uitvoering van de artikelen 4:11, tweede en derde lid, en 4:15, tweede lid, aanhef en onderdeel a, van de Wet financieel toezicht, Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen.

5. Procedure Melding Ongebruikelijke Transactie

In de wet melding ongebruikelijke transactie wordt genoemd welke soort handelaren en dienstverleners vallen onder deze wet. Bitcoinhandelaren en/of exchanges vallen op dit moment niet onder deze wet en kunnen ongebruikelijke transacties dan ook niet melden.

In samenspraak met onze banken neemt Bitonic maatregelen in bepaalde gevallen om melding te doen van ongebruikelijke transacties.

6. Procedure Freeze list

Met deze procedure wordt beoogd om de taken en verantwoordelijkheden met betrekking tot het toetsen of klanten van Bitonic voorkomen op de zogenaamde ‘Freeze list’ correct vast te leggen. Indien (potentiële) klanten voorkomen op de Freeze-list wordt de relatie verbroken en onze bankrelaties daarover geïnformeerd.

Toepasbare wet- & regelgeving: Sanctiewet 1977, Freeze list

7. Procedure Walletsystemen

Voor het versturen van bitcoins tussen de verschillende walletsystemen (hot en cold wallet) zijn procedures opgesteld teneinde fraude en fouten te voorkomen. Deze bestaan onder andere uit het gebruik van multi-signature adressen en air gaped devices.

Toepasbare wet- & regelgeving: Niet van toepassing.

8. Procedure Tradebot

De tradebot monitort het orderboek van BL3P en het orderboek van één of meerdere internationale exchanges. Dit draagt bij aan een evenwichtige prijs op de exchange.

Toepasbare wet- & regelgeving: Niet van toepassing.

9. Business Continuity Plan

Het doel van het Business Continuity Plan is om Bitonic voor te bereiden op gebeurtenissen die leiden tot onvoorziene, uitgebreide service-uitval buiten de controlesfeer van Bitonic (bijvoorbeeld natuurrampen), om door deze voorbereiding de geleverde diensten zo spoedig mogelijk te herstellen in een minimum tijdsbestek.

10. Risicoanalyse BL3P

Bitonic verplicht zich tot periodieke en systematische analyse van relevante risico’s.