BL3P

BTC/EUR
selecteer markt

BTC / EUR 21.573,82
Laatste prijs (BTC)
21.573,82
24u volume
3.18
Javascript is vereist om BL3P te kunnen gebruiken. Zet het aan of voeg een uitzondering toe
Uw browser-versie is verouderd. We hebben besloten onze tijd te besteden aan het beter maken van Bl3P, in plaats van het te verspillen aan compatibiliteit voor antieke browsers. Installeer a.u.b. Chrome frame als u door wilt gaan met uw huidige browser, of overweeg om Firefox of Chrome te installeren.

Algemene voorwaarden BL3P

Laatste wijziging: 7-6-2017 om 12:33

Door gebruik te maken van dit handelsplatform, gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden. Tevens gaat u, na wijziging van deze voorwaarden, akkoord met de wijzigingen bij continuering van het gebruik van uw account.

 1. Definities

  1. API (Application Programming Interface): een dienst aangeboden door BL3P aan gebruiker om geautomatiseerd opdrachten uit te kunnen voeren op BL3P.
  2. Bitonic: de besloten vennootschap Bitonic B.V. dat BL3P heeft ontwikkeld en onderhoudt.
  3. BL3P: handelsnaam van Bitonic en handelsplatform aangeboden via bl3p.eu waar aankopen en verkopen in cryptocurrencies gedaan kunnen worden en geld/cryptocurrencies gestort en opgenomen kunnen worden.
  4. Cryptocurrencies: digitale, decentrale valuta of systemen met kenmerken van een valuta, zoals onder andere bitcoins.
  5. Gebruiker: individu of bedrijf dat gebruik maakt van een account op BL3P.
  6. Limietorder: order waarbij de aan- of verkoopprijs wordt vastgesteld door de gebruiker. De order wordt opgenomen in het orderboek en pas (gedeeltelijk) uitgevoerd als er een match gemaakt kan worden met vraag of aanbod.
  7. Marktorder: order waarbij direct cryptocurrencies worden gekocht of verkocht, tegen respectievelijk het huidige aanbod of de huidige vraag.
  8. Netwerkbevestiging: de opname van een transactie in een blok van de blokketen (blockchain). Naarmate de tijd verstrijkt zal de de transactie ook in de daaropvolgende blokken worden opgenomen.
  9. Order: een opdracht voor het kopen of verkopen van cryptocurrencies voor euro's en vice versa.
  10. Orderboek: het overzicht van openstaande orders (zowel vraag als aanbod), vrij opvraagbaar op BL3P.
  11. Overmacht: een situatie die het normaal / verwacht functioneren van BL3P (platform en diensten) belemmert en redelijkerwijs niet door Bitonic kan worden voorzien of waarop Bitonic geen invloed kan hebben, zoals een natuurramp, pandemie, maatschappelijke onrust / conflicten, oorlog, terroristische dreigingen, uitzonderlijke netwerk- of hardwarestoringen, stroomstoring, bankstoring, faillissement van of conflict met een bank of andere partner van Bitonic, problemen met het netwerk of protocol van een cryptocurrency etc.
  12. Stichting Bitonic Payments: een stichting die in opdracht van Bitonic de gelden van BL3P-gebruikers beheert, gescheiden van Bitonic.
  13. Trade: uitgevoerde handelsopdracht tussen koper en verkoper.
  14. Verificatie: het proces waarbij de gebruiker de identiteit van zijn/haar natuurlijk persoon of rechtspersoon bij BL3P bekend maakt. Dit door middel van het opgeven van persoons- of bedrijfsgegevens en het versturen van documenten ter controle van de juistheid van deze gegevens.
  15. Versturen opdracht: Het naar BL3P versturen van gegevens voor opname, storting, order of aanpassing van gegevens door het klikken / aanraken van een knop, toets van toetsenbord of andere manier waarop een browser een HTML-formulier verstuurt, of door het versturen van gegevens via de API.
 2. Algemene bepalingen

  1. BL3P is geen winkel en verkoopt en koopt zelf geen cryptocurrencies. Gebruiker kan mede daarom geen aanspraak doen op het recht op ontbinding bij een koop of dienstverlening op afstand.
  2. Bitonic doet haar uiterste best om de dienst zo goed mogelijk te laten functioneren, 24 uur per dag, 7 dagen per week, maar kan dit nooit volledig garanderen. Gepland onderhoud zal Bitonic tenminste 24 uur van tevoren aankondigen.
  3. Bitonic is niet verantwoordelijk voor koersschommelingen. Koersschommelingen zijn inherent aan cryptocurrency en volledig gebaseerd op vraag en aanbod.
  4. BL3P doet geen uitspraken over de verwachte prijs of koers. Mocht een medewerker dit toch doen dan is dit een persoonlijke mening en kunt u hier geen rechten aan ontlenen.
  5. Als gebruiker van BL3P dient u bekend te zijn met de basiskennis en werking van cryptocurrencies. U kent de risico's en neemt waar mogelijk zelf de nodige maatregelen om deze te mitigeren.
  6. Het is strikt verboden om BL3P te gebruiken voor illegale activiteiten. Voorbeelden hiervan zijn witwassen van geld, belastingontduiking en handel in niet legitiem verkregen cryptocurrencies.
  7. Bitonic is niet aansprakelijk, in welke vorm dan ook, voor enige schade veroorzaakt door het niet naleven van één van de punten in deze voorwaarden door de gebruiker.
  8. Wijzigingen zoals bijvoorbeeld de voorwaarden, kosten en limieten worden weergegeven op BL3P of per e-mail gemeld.
  9. BL3P biedt alleen support in de Nederlandse of Engelse taal.
  10. Bij schade in welke vorm dan ook ontstaan door overmacht is Bitonic nooit en te nimmer aansprakelijk.
 3. Account

  1. Een account op BL3P is voorbehouden aan inwoners van de Europese Unie.
  2. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor kennis omtrent de wetgeving rondom cryptocurrencies in het land van vestiging. Gebruikers dienen zelf vast te stellen of de diensten lokaal zijn toegestaan. Bitonic heeft hierin geen onderzoeks- of informatieplicht, en kan daarom niet verantwoordelijk gesteld worden als gebruikers wet- en regelgeving overtreden.
  3. Een account mag niet overgedragen worden aan een ander natuurlijk persoon of rechtspersoon, tenzij hier schriftelijk akkoord voor wordt gegeven door Bitonic.
  4. Het is niet toegestaan om meer dan één account te hebben per persoon of bedrijf.
  5. De gebruiker moet minimaal de leeftijd van 18 jaar hebben en volledig zelfstandig bevoegd zijn om (financiële) beslissingen te maken.
  6. Alle gegevens in het account moeten naar waarheid ingevuld worden. Bij constatering van het verstrekken van onjuiste gegevens is Bitonic gerechtigd het account op te schorten en de tegoeden te bevriezen.
  7. Het is niet toegestaan als US person een account te hebben op BL3P.
  8. Voor verificatie zijn een verplicht aantal documenten nodig. Deze dienen geüpload en gecontroleerd te worden alvorens de verificatie voltooid wordt.
  9. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het actueel houden van de gegevens door wijzigingen te melden bij BL3P. De gebruiker is aansprakelijk voor schade die voortkomt uit of verband houdt met de verstrekking van onjuiste en/of onvolledige gegevens en/of het niet of niet tijdig melden van een wijziging in die gegevens.
  10. Het niet melden van een wijziging kan resulteren in het opschorten van het account en het bevriezen van de tegoeden.
  11. Overeenkomst tussen gebruiker en Bitonic is voor onbepaalde tijd. Zowel gebruiker als Bitonic kunnen de overeenkomst opzeggen.
  12. Gebruiker kan de dienst per direct opzeggen.
  13. Bitonic heeft voor het opzeggen van de overeenkomst een opzegtermijn van 30 dagen.
  14. Bij vermoeden of vaststelling dat de gebruiker zijn account (heeft) gebruikt in strijd met de algemene voorwaarden, kan Bitonic besluiten tot het direct blokkeren of verwijderen van het account. Er zal geen schadevergoeding betaald worden. Aan het terugbetalen van openstaande tegoeden kunnen voorwaarden gesteld worden door Bitonic.
  15. Wanneer Bitonic besluit dat het door overmacht niet langer mogelijk of haalbaar is om de diensten aan te blijven bieden kan Bitonic besluiten per direct de dienstverlening te stoppen. Alle openstaande orders komen op dat moment te vervallen. Gebruiker krijgt de mogelijkheid de tegoeden op te nemen, hierbij gelden onverminderd de voorwaarden voor de verwerking van opnames.
  16. Bij beëindiging van de overeenkomst zal Bitonic de openstaande saldi binnen uiterlijk vijf werkdagen uitbetalen naar de gebruiker, tenzij er vermoeden of bevestiging is van misbruik of fraude.
  17. Gebruiker kan zijn account verwijderen door contact op te nemen met BL3P. Er hoeft geen reden voor beëindiging opgegeven te worden.
  18. BL3P behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van reden accounts te weigeren en niet verder in behandeling te nemen voor verificatie.
 4. Zakelijk account

  1. Alleen handelingsbevoegden mogen handelen onder een zakelijk account van BL3P.
  2. Gebruiker van een zakelijk account is zelf verantwoordelijk voor het verlenen van toegang aan handelingsbevoegden en het voorkomen van toegang voor niet-handelingsbevoegden.
  3. Wijzigingen in de samenstelling van handelingsbevoegden en belanghebbenden dienen binnen zeven dagen aan BL3P te worden doorgegeven .
  4. Bij ontbinding van de rechtspersoon van het zakelijk account dient dit direct gecommuniceerd te worden aan BL3P. Het account kan opgeheven worden of in sommige gevallen worden omgezet in een persoonlijk account, dit is ter beoordeling van BL3P.
  5. Indien niet gecommuniceerd is dat een rechtspersoon is ontbonden en dit tot schade lijdt, is dit de verantwoordelijkheid van de gebruiker.
  6. Vanaf het moment dat voor de onderneming behorende bij het account faillissement is aangevraagd, of redelijkerwijs vermoed kan worden dat faillissement aangevraagd gaat worden, dient dit direct gecommuniceerd te worden aan BL3P en mag er niet meer gestort of gehandeld worden op BL3P.
 5. Orders en transacties

  1. Een marktorder kan niet gewijzigd worden in een limietorder, of andersom.
  2. Een marktorder wordt direct verwerkt en kan niet worden ingetrokken nadat de opdracht is verstuurd.
  3. Gebruiker dient zich bewust te zijn van het gevaar dat de uiteindelijke prijs van een marktorder significant kan afwijken van de opgegeven schatting. Dit risico is volledig voor de gebruiker. Afwijkende marktorders worden niet ongedaan gemaakt.
  4. Bitonic kan niet garanderen dat er altijd voldoende vraag of aanbod is om een marktorder volledig of deels te kunnen verwerken.
  5. BL3P kan geen indicatie geven of en wanneer een limietorder wordt uitgevoerd. Een limietorder wordt in het orderboek geplaatst maar geeft geen enkele garantie of, voor welk deel en wanneer de opdracht wordt uitgevoerd.
  6. Het is mogelijk een limietorder te annuleren tot het moment dat deze door BL3P verwerkt wordt. Reeds uitgevoerde orders worden niet geannuleerd.
  7. Er kunnen minimum en maximum orderbedragen vastgesteld zijn of worden, dit wordt aangegeven op de website van BL3P.
  8. BL3P verwerkt orders op chronologische volgorde van binnenkomst. Voor elke order wordt een zo gunstig mogelijke prijs gezocht op basis van de vraag of het aanbod op dat moment.
  9. Bitonic is niet verantwoordelijk voor verkeerde trades gedaan door de gebruiker.
  10. Bij onderhoud dat langer duurt dan 24 uur, kan Bitonic besluiten om openstaande orders te annuleren.
  11. Bitonic noch gebruiker is gerechtigd te profiteren van fouten in of door BL3P. Bitonic behoudt zich het recht voor fouten te corrigeren, zowel in voor- als nadeel van de gebruiker, door transacties terug te draaien of terug te vorderen.
  12. Bitonic noch gebruiker hebben het recht om transacties terug te draaien, in het geval er geen fouten hebben plaatsgevonden bij de verwerking en dit is gebeurd volgens opdracht vanuit het account of met API-toegang van de gebruiker.
  13. Met het plaatsen van (een) order(s) heeft u de oprechte intentie om deze order te laten uitvoeren. BL3P behoudt zich het recht voor om een gebruiker die één of meerdere orders plaatst met mogelijk andere intenties (waaronder mede begrepen het misbruik van de handelsfunctionaliteit en beschadigen van onze systemen), de toegang tot het handelsplatform te ontzeggen en de klantrelatie direct te beëindigen.
 6. Storten en opnemen

  1. Voor stortingen en opnames gelden er limieten per dag, week en maand. Per storting en opname gelden er zowel minimale als maximale bedragen. Deze limieten worden weergegeven op de website van BL3P. Deze limieten kunnen op elk moment door Bitonic gewijzigd worden. Negatieve aanpassingen in limieten worden minimaal 7 dagen van tevoren vermeld door Bitonic.
  2. Een geslaagde iDEAL-storting wordt direct na binnenkomst bijgeschreven op de balans van de gebruiker, mits het rekeningnummer is geverifieerd en er geen limieten worden overschreven.
  3. Een storting van cryptocurrencies wordt zo snel mogelijk na drie netwerkbevestigingen (bitcoin) of zes netwerkbevestigingen (litecoin), doch uiterlijk binnen 24 uur bijgeschreven op de balans van de gebruiker. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van netwerkbevestigingen.
  4. SEPA-stortingen worden alleen in euro geaccepteerd. Wanneer andere valuta worden verstuurd worden conversiekosten doorberekend aan de gebruiker.
  5. Uitbetaling van euro-opnames worden alleen gedaan naar een SEPA-rekening.
  6. Bitonic streeft ernaar opnames en stortingen in euro's binnen een werkdag, doch uiterlijk binnen vijf werkdagen, te verwerken, uitgezonderd in situaties van overmacht.
  7. Een opname van cryptocurrencies naar een adres dat niet van de gebruiker is, is geheel op eigen risico van de gebruiker.
  8. Stichting Bitonic Payments is namens Bitonic verantwoordelijk voor alle te beheren gelden (euro's, bitcoins en andere cryptocurrencies). Voor vragen, klachten en/of opmerkingen kunt u zich tot BL3P richten.
  9. Bitonic is niet verantwoordelijk voor eventuele problemen met uitbetalingen als gevolg van een storing of andere problemen bij de bank.
  10. Bitonic heeft geen invloed op de verwerkingssnelheid van SEPA-overboekingen.
  11. Indien bij BL3P geplaatste tegoeden niet uitbetaald kunnen worden in het geval van overmacht, zoals het faillissement van een van onze banken, vervalt de opvorderbaarheid van deze gelden. Bitonic zal in dit geval een regeling treffen om naar rato de overgebleven gelden te verdelen over de rechthebbenden.
  12. Het opgeven van juiste bankgegevens is uw eigen verantwoordelijkheid. Bitonic is niet aansprakelijk voor foutief ingevoerde rekeninggegevens.
  13. Het uitvoeren van opnames van cryptocurrencies zal zoveel mogelijk automatisch geschieden. Wanneer automatische overmaking niet mogelijk is zal dit gebeuren op basis van 'best-effort'.
  14. Gebruiker dient alle opdrachten (handel, opname, storting, aanpassen van gegevens, etc.) goed te controleren voor ze verstuurd worden. Eenmaal verstuurde opdrachten kunnen op elk moment definitief gemaakt worden door BL3P. Fouten hierin zijn altijd de verantwoordelijkheid van de gebruiker.
  15. Gebruiker dient bedragen in te voeren zonder scheidingsteken voor duizendtallen, deze kunnen als decimaal scheidingsteken geïnterpreteerd worden. Schade voortvloeiend hieruit is voor rekening van de gebruiker.
  16. Bitonic behoudt het recht om cryptocurrency stortingsadressen of bankrekeningnummers in te trekken. Na melding hiervan via e-mail of door aankondiging op de website van BL3P dient de gebruiker deze adressen en rekeningnummers niet meer te gebruiken. Voor cryptocurrency geldt dat 24 uur na aankondiging het recht vervalt op bijschrijving of restitutie. Voor rekeningnummers is dit vijf werkdagen.
  17. Bij vermoeden van fraude en/of misbruik behoudt Bitonic het recht om opnames en stortingen op te schorten tot de legitimiteit is aangetoond.
  18. Stortingen en opnames lager dan de te berekenen vergoedingen komen te vervallen en worden in zijn geheel als administratieve kosten gerekend.
  19. In het geval een SEPA-storting niet bijgeschreven kan worden op het account, bijvoorbeeld bij een incorrecte beschrijving of afwijkende rekeninghoudernaam, wordt deze geretourneerd. Hierbij worden kosten in rekening gebracht gelijk aan die voor een SEPA-opname.
  20. In het geval een SEPA-opdracht voor opname wordt geweigerd door de bank van de gebruiker is Bitonic gerechtigd alle kosten door te berekenen aan de gebruiker.
 7. Verificatie

  1. Het is niet mogelijk en ook niet toegestaan om BL3P anoniem te gebruiken. Daarom dient u de gevraagde informatie en bijbehorende documenten aan te leveren tijdens het verificatieproces.
  2. Ingestuurde documenten en gegevens worden opgeslagen voor zolang de gebruiker is geregistreerd en daarna zolang dit wettelijk vereist is, doch minimaal 1 jaar.
  3. Bitonic behoudt zich het recht voor om verificaties af te wijzen en/of om aanvullende gegevens te vragen wanneer de identiteit van de gebruiker onvoldoende is aangetoond.
  4. Ongeverifieerde gebruikers hebben beperkte rechten en geen recht om gelden te storten of op te nemen.
  5. Bitonic behoudt zich het recht voor om de eisen voor verificatie aan te passen en om al geverifieerde gebruikers om aanvullende verificatie te vragen. Bitonic zal deze aankondiging waar mogelijk ten minste 30 dagen van tevoren doen. Wanneer extra verificatie wordt gevraagd kan het account teruggezet worden naar de status ongeverifieerd of worden geblokkeerd en tegoeden kunnen worden bevroren.
  6. Wanneer gebruiker na herhaaldelijk verzoek om aanvullende verificatie verzuimt de verificatie succesvol te voltooien kan Bitonic besluiten het account te sluiten.
 8. Antifraudebeleid & Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)

  1. Criminele handelingen en economische delicten zoals witwassen en niet legitiem verkregen cryptocurrencies verhandelen zijn verboden. Bij constatering van wetsovertredingen door de gebruiker is Bitonic bevoegd melding te maken bij de daartoe gerechtigde instanties.
  2. Bij vermoeden van cirminele of frauduleuze handelingen is Bitonic gerechtigd om het account van de gebruiker te blokkeren. Dit voor de duur van het onderzoek naar misbruik. Bitonic is gerechtigd om klaarstaande transacties op te schorten voor de duur van het onderzoek. Indien de legitimiteit van de gebruiker en/of transactie(s) niet vastgesteld kan worden vervalt het recht op de nog openstaande tegoeden.
  3. Wanneer Bitonic wettelijk verplicht is om gegevens te verstrekken, zal hier altijd gehoor aan gegeven worden. Bitonic zal niet voldoen aan vordering van gebruikersgegevens door instanties op onwettelijke basis of wanneer er onvoldoende onderbouwd en ongericht om grote hoeveelheden gegevens gevraagd wordt.
  4. Op gerechtelijk bevel van daartoe gerechtigde organisaties kan er beslag gelegd worden op tegoeden van gebruikers.
  5. Gebruiker geeft Bitonic toestemming om naast het vragen van de verplichte documentatie, aanvullende screening te doen. Hieronder valt het opvragen van publiek beschikbare gegevens alsmede het raadplegen van niet-publieke databases voor gegevens omtrent identificatiebewijzen en politieke betrokkenheid.
 9. Beveiliging

  1. Gebruiker is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het op een veilige manier, in een veilige omgeving gebruiken van het account. Veilig moeten dus zijn: de internetverbinding, e-mailaccount(s) en computers of andere apparaten waarop de website van BL3P of de API wordt gebruikt door de gebruiker.
  2. Weergegeven beveiligingssterkte en -tips zijn indicatief, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
  3. Wachtwoorden en tweefactorauthenticatie-gegevens dienen geheim gehouden te worden. Zowel Bitonic als de gebruiker verplichten zich hun uiterste best te doen om te voorkomen dat onbevoegden deze gegevens in handen krijgen.
  4. BL3P zal de gebruiker nooit vragen om authenticatie-middelen (tweefactorauthenticatie en wachtwoorden) te verstrekken op een andere wijze dan bij het inloggen op het account, het doen van een opname of het wijzigen van beveiligingsopties. Gebruiker mag nooit ingaan op het verzoek om deze middelen te verstrekken, ook niet als het verzoek van BL3P afkomstig lijkt te zijn.
  5. In het geval er tegoeden worden gestolen van de gebruiker als gevolg van het niet naleven van de beveiligingsrichtlijnen, of als dit om andere redenen niet te verwijten is aan Bitonic, heeft de gebruiker geen recht op schadevergoeding.
  6. Verwerkte transacties in cryptocurrencies zijn definitief en kunnen niet meer ongedaan worden gemaakt. Het opgeven van correcte adressen is de verantwoordelijkheid van de gebruiker. Ook in het geval dat malware adressen aanpast is dit dus de verantwoordelijkheid van de gebruiker.
  7. Indien gebruiker weet of vermoedt dat zijn authenticatie-middelen zijn gestolen of kunnen worden misbruikt, dient er direct, contact te worden opgenomen met BL3P.
  8. Bij schade voortvloeiend uit onzorgvuldig handelen door medewerkers of ondeugdelijke beveiliging van servers en/of software zal Bitonic zoveel mogelijk garant staan voor de gelden van gebruikers in Stichting Bitonic Payments.
 10. Risico's

  1. Bitonic streeft ernaar volledig te voldoen aan de geldende regelgeving voor elektronisch geldinstellingen. Bitonic is echter niet geregistreerd noch staat zij onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten of De Nederlandsche Bank NV voor de diensten die zij aanbiedt of verricht. Gebruiker is op de hoogte van en aanvaardt de risico's die dit met zich meebrengt.
  2. De gebruiker is zich bewust van en neemt volledige verantwoordelijkheid voor de risico's horende bij bezit en gebruik van cryptocurrencies. Hieronder vallen onder meer het ontbreken van enige garanties voor waarde en waardebehoud, controle door overheidsorganen of financiële autoriteiten.
 11. Privacy

  1. Door de gebruiker verstrekte gegevens en documentatie worden vertrouwelijk behandeld en zullen nooit gedeeld worden met andere gebruikers.
  2. Bitonic deelt geen gebruikersgegevens met derden tenzij het hier wettelijk toe verplicht is.
  3. De verplichte documentatie wordt door Bitonic zorgvuldig behandelt en Bitonic verplicht zich haar uiterste best te doen om deze veilig op te slaan.
  4. Correspondentie tussen gebruiker en BL3P is vertrouwelijk en mag door geen van beide partijen gepubliceerd of verstrekt worden zonder uitdrukkelijke toestemming van beide partijen.
  5. Het privacybeleid van Bitonic B.V. is van toepassing.
 12. Vergoedingen / kosten

  1. Vergoedingen kunnen zowel in euro als valuta van cryptocurrencies worden berekend. Gebruiker kan zelf kiezen, waar mogelijk, hoe de vergoedingen worden berekend. Indien de gebruiker geen keuze maakt, worden de vergoedingen automatisch bepaald door BL3P.
  2. Alle geldende kosten worden weergegeven op de website van BL3P. Bij het inleggen van een order, doen van een storting of opname, geeft de gebruiker aan akkoord te zijn met de vergoeding zoals op dat moment is weergegeven op de website in mindering zal worden gebracht van het saldo.
  3. Voor trades worden vaste procentuele en/of vaste kosten in rekening gebracht aan zowel de kant van de koper als verkoper.
  4. Voor opnames en stortingen wordt een vaste vergoeding berekend.
  5. Bij een spoed geldopname wordt een extra procentuele vergoeding met een minimumbedrag in rekening gebracht.
  6. Bitonic mag te allen tijde de vergoedingen aanpassen. Een stijging in opnamefee zal ten minste 7 dagen van tevoren gemeld worden. BL3P geeft de actuele tarieven weer op de website.
  7. De gebruiker heeft geen recht op rente op de tegoeden.
 13. API

  1. Beperkte functionaliteit op BL3P kan via een API uitgevoerd worden. De gebruiker dient hiervoor een API-sleutel aan te maken. Gebruiker is zich ervan bewust dat met deze sleutels toegang tot het account verkregen kan worden en moet daarmee verantwoordelijk omgaan. Het veilig gebruik van de API en bijbehorende sleutels is de verantwoordelijkheid van de gebruiker.
  2. BL3P stelt documentatie beschikbaar voor de API. Het is niet uit te sluiten dat er fouten in de documentatie staan of komen te staan, of dat de documentatie anders geïnterpreteerd kan worden dan door BL3P is bedoeld. Schade voortvloeiend uit incorrect toepassen van de API-documentatie, of incorrecte specificaties waarvan redelijkerwijs het vermoeden had kunnen bestaan dat dit niet de bedoelde werking was, kunnen niet op Bitonic worden verhaald.
  3. De BL3P API werkt anders dan de website. Bedragen worden in gehele cijfers weergegeven, namelijk de kleinste hoeveelheid waarin een cryptocurrency kan worden gesplitst en in euro’s in eenheden van 0,00001 (0,001 eurocent). Verdere verschillen en toelichting zijn de vinden in de documentatie. Gebruiker dient zich hiervan bewust te zijn alvorens de API te gebruiken.
  4. Voor API-calls gelden dezelfde voorwaarden als voor opdrachten die via de website worden gegeven. Het controleren op fouten, onbedoelde hoeveelheden, en andere onbedoelde acties is de verantwoordelijkheid van de gebruiker van de API. Schade voortvloeiend uit uitgevoerde API-calls is niet te verhalen op Bitonic.
 14. Klachten

  1. Wanneer de gebruiker een klacht heeft over BL3P kan deze per e-mail of per brief aan Bitonic gemeld worden. De contactgegevens zijn de vinden op de website van BL3P.
  2. Bij onvoldoende toelichting en onderbouwing van de klacht kan Bitonic om aanvullende toelichting vragen. Wanneer de gebruiker deze niet verstrekt, zal de klacht als niet verzonden beschouwd worden.
  3. Bitonic en gebruiker zullen zich beide inzetten om samen tot een oplossing te komen naar tevredenheid van beide partijen.
  4. Bitonic verplicht zich klachten te administreren en deze regelmatig te evalueren teneinde de dienstverlening naar gebruikers te verbeteren.
 15. Toepasbaarheid

  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die Bitonic aanbiedt aan de gebruiker.
  2. De algemene voorwaarden zijn in het Nederlands en Engels beschikbaar. Indien deze verschillen of anders geïnterpreteerd kunnen worden, zijn de Nederlandse algemene voorwaarden doorslaggevend.
 16. Afsluitende bepalingen

  1. Wanneer de voorwaarden niet voorzien in een probleem of benodigde actie, heeft Bitonic de bepalende stem.
  2. Het Nederlands recht is van toepassing op de algemene voorwaarden.